Asynchronous e-learning system
Facebook
Logo RV
EU
Fakultní škola
Ovoce do škol
Poradenske centrum - logo

Školské poradenské pracoviště

Statut školního poradenského pracoviště

1. Úvod

 

    V posledních letech prochází naše společnost velkými změnami, které se odrážejí i ve školním a rodinném prostředí. Mění se tak potřeby uživatelů poradenských služeb poskytovaných ve školách. Proto je nutné tyto služby postupně zefektivňovat a rozšiřovat a ve školách začínají vznikat školní poradenská pracoviště.

    Proto jsme na ZŠ Jasanová 2 od 1. 9. 20015  zřídili školní poradenské pracoviště, jehož hlavním úkolem je poskytování poradenských a konzultačních služeb pro žáky, jejich zákonné zástupce a pedagogy. 

 

2. Organizační struktura

        Vedoucí pracoviště a výchovný poradce: Mgr. Martina Hájková

-          koordinace poradenských služeb ve škole

-          pomoc při výběru střední školy a volbě povolání

-          řešení problémů spojených se školní docházkou

-          řešení problémů spojených se školním neprospěchem

-          pomoc při řešení výchovných a výukových problémů žáků

-          konzultační hodiny:   středa - 12:00-13:30  dále dle domluvy

-          kontakt:                     tel.: 737782142                              

             email: hajkova@zsjundrov.cz

         Školní psycholog: MgrMagdaléna Chytilová

-          konzultace pro rodiče při výchovných a výukových problémech žáků

-          individuální pomoc žákům při řešení problémů

-          práce s třídními kolektivy

-          konzultační hodiny:   úterý, čtvrtek :13:30-15:00

 středa, pátek : 13:30-14:30 dále dle domluvy

-          kontakt:                     tel.: 541220023                    

             email: psycholog@zsjundrov.cz

         Školní metodik prevence: Mgr. Eva Křížková

-          prevence a řešení sociálně patologických jevů jako jsou kouření, užívání alkoholu a drog, projevy šikanování mezi žáky, rasismu apod.

-          konzultační hodiny:   dle domluvy

-          kontakt:                     tel.: 541220023

email: krizkova@zsjundrov.cz

        Školní speciální pedagog: Mgr., PhDr Martin Hladký PhD.

-          konzultace pro rodiče dětí s poruchami učení (např.dyslexie, dysgrafie)

-          konzultační hodiny:    pondělí - 13:00-14:00 dále dle domluvy

-      dys. kroužek :                  středa - 13:45-14:30 

-          kontakt:                     tel: 541220023

                                               email:hladky@zsjundrov.cz

        Školní logoped: Mgr. Veronika Báňová

-          konzultace pro rodiče dětí s logopedickými vadami

-          vedení LOGO kroužku

-          konzultační hodiny:    st: 12:00-13:00 dále dle domluvy

-          kontakt:                     tel.: 541220023

email: banova@zsjundrov.cz

3. Hlavní cíle

Ø  zkvalitnění poradenských služeb ve škole poskytovaných žákům, jejich zákonným zástupcům a pedagogům

Ø  zlepšení sociálního klimatu školy

Ø  práce se všemi subjekty školy i s dětmi, které nemají problémy, a vytváření široké základny preventivní činnosti

Ø  vytváření programů prevence sociálně patologických jevů a sledování jejich účinnosti

Ø  zajištění péče o žáky se specifickými vzdělávacími potřebami, metodická pomoc a příprava podmínek pro úspěšnou integraci dětí se specifickými vzdělávacími potřebami

Ø  řešení problémů spojených se školní docházkou - neomluvená a vysoká omluvená absence

Ø  posílení průběžné a dlouhodobé péče o děti s neprospěchem a vytváření předpokladů pro jeho snižování

Ø  posílení průběžné a dlouhodobé péče o nadané žáky

Ø  poskytování základních služeb kariérového poradenství

Ø prohloubení spolupráce s ostatními poradenskými zařízeními   

 

 

 

Schůzky s pracovníky poradenského pracoviště je nutné dohodnout předem

Jsme připraveni pomoci vám i vašim dětem, těšíme se na spolupráci

V Brně  dne 1.9.2017                                                Mgr. Přemysl Jeřábek

                                                                                        ředitel školy

 

 


[11. 6. 2019 16:03:20] [Přemysl Jeřábek]

Seznam dokumentů:

Řadit dle:

Jméno ] [ Datum ] [ Typ ] [ Velikost ]